dilluns, 24 de juliol de 2017

Vista aèrea del delta de la Tordera

Unes vistes aérees del delta de la Tordera abans que s'hi fes cap urbanització.

Fons fotogràfic SACE. Cartoteca Digital de l'ICGC, publicades al blog "La natura a la Baixa Tordera" del 10.06.2016

Dues fotos de l'any 1965, exactament del 1er d'octubre:Dues fotos de l'any 1970, exactament del 26 d'octubre:

dimecres, 19 de juliol de 2017

Contracte per la construcció de l'hospital

Contracte per a la realització del que avui coneixem com a l'Antic Hospital de Malgrat. És de 1626 i culmina un procés iniciat els anys 1594 i 1614.

Del blog Des del Castell.

http://desdelcastell.blogspot.com.es/…/regal-pels-40000.html

Transcripció parcial:

Vilenova de Palafolls
En Nom de Déu Sia. Amen
Per y entre los honorables Joan Mon, Joan Pau Borrell y Pere Jordi Moresch lo present y corrent any hobrers de la Iglésia parrochial de Sant Genís de Palafolls y per dita raho de dita Hobra protectors y governadors y administradors del Hospital dels Pobres de dita parrochia de la Vilanova de Palafolls, constituit i fabricat de una part y
Mestre Bernat Salvador, mestre de cases de la vila de Mataró de part altra
Per y entre dites parts per causa y rahó de les causes jus scrites son estats fets y pactats, firmats y jurats los capitols seguents:

E primerament, considerant dits honorables hobrers y Salvador, que per la fàbrica y construcció del dit Hospital se han fet y fermat dos actes y concordies per y entre los Honorables Senyors Hobrers aleshores de dita hobra per administradors de dit Hospital, hu a 10 de abril any 1594, y altre a 25 de setembre de 1614,de una part y Joan Torres y Dionís Torres son fill de part altre, axí y segons en dits actes respective està expressat los quals actes no obstant dita hobra mai no es vinguda a son degut effecte; per asso, desytjant dits honorables hobrers que dyta hobra tinga la fi desytjada per a que millor los pobres de Jesuchrist sien millor hospedats y ell sia servit fent aquestes coses..."

Vaixell abandonat

La Vanguardia del 11 de juliol de l’any 1917 portava que s’havia trobat un vaixell abandonat mig submergit i encastat a la sorra entre Malgrat i Pineda.


La revista Ibérica, del 18 d'agost del 1917 portava un reportatge gràfic sobre aquest vaixell.