dimecres, 19 de juliol de 2017

Contracte per la construcció de l'hospital

Contracte per a la realització del que avui coneixem com a l'Antic Hospital de Malgrat. És de 1626 i culmina un procés iniciat els anys 1594 i 1614.

Del blog Des del Castell.

http://desdelcastell.blogspot.com.es/…/regal-pels-40000.html

Transcripció parcial:

Vilenova de Palafolls
En Nom de Déu Sia. Amen
Per y entre los honorables Joan Mon, Joan Pau Borrell y Pere Jordi Moresch lo present y corrent any hobrers de la Iglésia parrochial de Sant Genís de Palafolls y per dita raho de dita Hobra protectors y governadors y administradors del Hospital dels Pobres de dita parrochia de la Vilanova de Palafolls, constituit i fabricat de una part y
Mestre Bernat Salvador, mestre de cases de la vila de Mataró de part altra
Per y entre dites parts per causa y rahó de les causes jus scrites son estats fets y pactats, firmats y jurats los capitols seguents:

E primerament, considerant dits honorables hobrers y Salvador, que per la fàbrica y construcció del dit Hospital se han fet y fermat dos actes y concordies per y entre los Honorables Senyors Hobrers aleshores de dita hobra per administradors de dit Hospital, hu a 10 de abril any 1594, y altre a 25 de setembre de 1614,de una part y Joan Torres y Dionís Torres son fill de part altre, axí y segons en dits actes respective està expressat los quals actes no obstant dita hobra mai no es vinguda a son degut effecte; per asso, desytjant dits honorables hobrers que dyta hobra tinga la fi desytjada per a que millor los pobres de Jesuchrist sien millor hospedats y ell sia servit fent aquestes coses..."

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada